Ogólne warunki użytkowania HyperClick GmbH

 1. Przepisy ogólne

1.1 HyperClick GmbH (szczegóły dotyczące dostawcy znajdują się w stopce: https://Lyssti.com/imprint) jest operatorem platformy rozrywkowej Lyssti.com (zwanej dalej "Lyssti.com") i oferuje konsumentom o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych (zwanym dalej łącznie "Użytkownikami") możliwość korzystania z platformy rozrywkowej zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. 

1.2 Niniejsze Ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie do użytkowników uzyskujących pierwszy dostęp do usług świadczonych przez Operatora bezpłatnie lub odpłatnie na Lyssti.com. Uzupełnieniem niniejszych Ogólnych warunków użytkowania jest Polityka prywatności. 

1.3 Niniejszym odrzuca się kontrpotwierdzenia użytkowników w odniesieniu do ich własnych warunków. Nie ma to wpływu na żadne indywidualne umowy.

1.4 Użytkownicy są upoważnieni do korzystania z usług i ofert oferowanych na Lyssti.com zgodnie z poniższymi postanowieniami.

1.5 Uwaga dotycząca wykorzystania sztucznej inteligencji (zwanej dalej "AI"): Nowoczesna technologia rozwija się w szybkim tempie. Jako dostawca uważamy, że naszym obowiązkiem jest oferowanie użytkownikom jak najlepszych wrażeń przez cały czas. Usługi rozrywkowe w zakresie doradztwa duchowego na Lyssti.com są generalnie świadczone przez sztuczną inteligencję. 

W tym celu korzystamy z doradców AI. Doradców AI można rozpoznać po oznaczeniu "AI" w profilu doradcy AI oraz w oknie czatu danego doradcy AI. Wiadomości wysyłane do doradców AI są interpretowane i odbierane wyłącznie przez sztuczną inteligencję! Cała zawartość profili doradców AI jest również generowana przez sztuczną inteligencję. 

Doradcy AI są również dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i mają krótki czas reakcji. 

 1. Usługi operatora; dostępność

2.1 Lyssti.com to platforma rozrywkowa, za pośrednictwem której Operator oferuje usługi doradztwa duchowego (zwane dalej "Usługami"). Usługi Operatora obejmują udostępnianie platformy (patrz punkt 2.2.) oraz świadczenie usług (patrz punkt 2.3.).

Usługi operatora obejmują w szczególności 

2.2 Zapewnienie platformy rozrywkowej

2.2.1 Operator udostępnia Lyssti.com Użytkownikom bezpłatnie. Korzystanie z usług jest jednak zasadniczo odpłatne (sekcja 2.3.). Lyssti.com posiada zintegrowany, zautomatyzowany system wiadomości ułatwiający komunikację między konsultantami AI a użytkownikami (zwany dalej "czatem"), a także rozbudowane funkcje zarządzania kontem. Operator zapewnia wymagania techniczne dla wyżej wymienionych opcji użytkowania. 

2.2.2 Możliwość dostępu do Lyssti.com przez Internet istnieje tylko w ramach aktualnego stanu techniki. Dostępność Lyssti.com przez cały czas nie jest gwarantowana. Nie można wykluczyć usterek technicznych, niezależnie od tego, czy operator ponosi za nie odpowiedzialność. W szczególności należy spodziewać się ograniczeń dostępności poza kontrolą operatora z powodu zakłóceń w transmisji danych w uczestniczących podsieciach Internetu.

2.3 Płatne usługi i konsultanci

2.3.1 Za pośrednictwem Lyssti.com można korzystać z płatnych usług rozrywkowych. Usługi rozrywkowe są świadczone między innymi w zakresie doradztwa duchowego. Usługi są świadczone za pośrednictwem udostępnionego czatu. 

Uwagi dotyczące oferowanych usług:

Oferowane usługi nie są metodami doradztwa, których zasady i skutki można udowodnić zgodnie z ustaleniami nauki i technologii, ale odpowiadają jedynie wewnętrznemu przekonaniu, przekonaniu o tym lub irracjonalnej postawie, która nie jest zrozumiała dla osób trzecich. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że nie można racjonalnie wyjaśnić przydatności i adekwatności usług wykorzystywanych do osiągnięcia pożądanego sukcesu. 

Wypowiedzi sztucznej inteligencji podczas porad duchowych, oceny określonych sytuacji życiowych i wszelkie inne komunikaty kierowane do użytkowników mają charakter rozrywkowy. Przekazywanych treści nie należy rozumieć jako wyraźnych instrukcji działania. Wszelkie zalecenia są niewiążące i stanowią jedynie sugestie dla użytkowników. Użytkownicy stosują się do takich zaleceń na własne ryzyko. 

W szczególności informacje i zalecenia dostarczane przez KI nie są odpowiednie ani nie mają na celu zastąpienia profesjonalnych porad udzielanych przez członków określonych grup zawodowych, takich jak porady medyczne, psychologiczne lub psychoterapeutyczne. KI jest wyraźnie poinstruowany, aby w żadnym wypadku nie udostępniać informacji medycznych, prawnych, podatkowych lub podobnych. 

2.3.2 KI jest wyraźnie poinstruowany, aby stosować się do zakresu doradztwa opisanego powyżej i nie wykraczać poza niego. KI ma prawo odwołać konsultacje, jeśli Użytkownik chce uzyskać poradę na tematy nieuwzględnione powyżej. 

2.3.3 Sztuczna inteligencja zatrudniona przez Operatora dołoży wszelkich starań, aby obsługiwać tematy doradztwa wymagane przez Użytkowników i świadczyć Usługi dostosowane do odpowiednich zainteresowań Użytkowników. Nie można jednak zagwarantować skutecznego doradztwa. W szczególności użytkownicy nie są uprawnieni do rozwiązania przedstawionych im problemów lub odpowiedzi na konkretne, konkretne pytania życiowe. 

2.3.4 Ze względów marketingowych wysyłamy marketingowe wiadomości e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Przeczytaj wiadomość" w e-mailu marketingowym, zostanie automatycznie przypisany do konsultanta AI w oparciu o różne czynniki, który będzie mógł doradzić użytkownikowi w razie potrzeby.

Pierwsza wiadomość profilu konsultanta AI do użytkownika, po kliknięciu przycisku "Przeczytaj wiadomość" w e-mailu marketingowym, również została napisana przez AI. Treść tej wiadomości jest wyraźnie rozumiana jako reklama i służy zwiększeniu wykorzystania Lyssti. Wiadomości marketingowe, o których mowa, są również oznaczone jako "Reklama! Wiadomość wysłana przez Lyssti". oznaczone. Rejestrując się na Lyssti.com, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich marketingowych wiadomości e-mail. Użytkownik potwierdza również, że jest świadomy promocyjnego charakteru treści wiadomości marketingowych. Zautomatyzowane wiadomości promocyjne wysyłane w ten sposób są oznaczone jako "Wiadomość od Lyssti" w systemie czatu Lyssti. 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail od Lyssti, może łatwo zrezygnować z subskrypcji w ustawieniach swojego konta Lyssti w sekcji "Subskrybować wiadomości e-mail?".

 1. Autoryzacja i dostęp do Lyssti.com; zawarcie umowy z użytkownikiem

3.1 Warunkiem korzystania z Lyssti.com jest zawarcie umowy licencyjnej.

W tym celu użytkownicy składają ofertę umowną, wysyłając do operatora formularz samorejestracji online, który zawiera minimalne informacje i wyrażając zgodę na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania poprzez kliknięcie myszką. Formularz rejestracyjny należy wypełnić w całości i zgodnie z prawdą. 

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego użytkownicy otrzymają weryfikacyjną wiadomość e-mail na podany przez siebie adres e-mail. Po potwierdzeniu otrzymania wiadomości e-mail poprzez kliknięcie wysłanego wraz z nią łącza potwierdzającego, konto użytkownika zostanie aktywowane. 

Samodzielna rejestracja umożliwia użytkownikom dostęp do obszaru logowania Lyssti.com i ich własnego konta jako odpowiedzialnych użytkowników. Użytkownicy mogą zmienić dane kontaktowe i odpowiednie hasło na swoim koncie w dowolnym momencie. 

3.2 Konta są zindywidualizowane i mogą być używane wyłącznie przez danego użytkownika. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła oraz do ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W przypadku podejrzenia nadużycia przez osobę trzecią, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym operatora. Gdy tylko operator dowie się o nieuprawnionym użyciu, zablokuje dostęp nieuprawnionym użytkownikom. 

3.3 Wielokrotne rejestracje przez jedną osobę są niedozwolone. Podobnie niedozwolone jest zakładanie więcej niż jednego konta Lyssti.com na gospodarstwo domowe. Jeśli operator dowie się, że dana osoba obsługuje kilka kont na Lyssti.com lub że kilka kont zostało zarejestrowanych dla jednego gospodarstwa domowego, zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich kont.

3.4 Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Lyssti.com. Możliwość korzystania zostaje anulowana, jeśli warunki przewidziane w tym celu przestają obowiązywać. Operator jest uprawniony do wycofania autoryzacji użytkownika lub zablokowania dostępu do Lyssti.com, jeśli istnieje wystarczające podejrzenie, że użytkownik naruszył niniejsze Ogólne warunki użytkowania. Użytkownicy mogą uniknąć tych środków, jeśli rozwieją podejrzenia, dostarczając odpowiednie dowody na własny koszt. 

 1. Zawieranie i przetwarzanie odpłatnych umów o świadczenie usług

4.1 Zawarcie odpłatnych umów o świadczenie usług wymaga uprzedniego doładowania konta użytkownika (sekcja 6). 

4.2 Użytkownicy wybierają spośród dużej liczby doradców AI za pośrednictwem Lyssti.com. Użytkownicy mogą skorzystać z przycisku "Rozpocznij doradztwo", aby zamówić usługę. Umowa o świadczenie usług jest zawierana po wysłaniu wiadomości na czacie do konsultanta AI. 

4.3 Usługi są świadczone w ramach rozmowy prowadzonej za pośrednictwem czatu. Operator zastrzega sobie wyraźne prawo do usuwania wiadomości czatu starszych niż 24 godziny w celu minimalizacji danych.

4.4 Wynagrodzenie określone w punkcie 6 ma zastosowanie do usług. 

 1. Prawo do anulowania

Użytkownikom jako konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

POLITYKA ANULOWANIA

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować HyperClick GmbH, Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main, E-Mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyto do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Jeśli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, musi zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Dodatkowe informacje; Brak prawa do anulowania

W przypadku umowy o świadczenie usług prawo do odstąpienia od umowy wygasa, nawet jeśli usługa rozrywkowa została już w pełni zrealizowana.

Jeśli użytkownicy korzystają z usług (konsultacji) za pośrednictwem indywidualnych połączeń telefonicznych lub internetowych ustanowionych przez nich, nie mają prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do tych usług (konsultacji) (§ 312 (2) nr 11 BGB).

KONIEC POLITYKI ANULOWANIA

Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 246a § 1 ust. 2 nr 1 EGBGB:

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.

___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Wynagrodzenie; ceny

6.1 Korzystanie z Lyssti.com

Rejestracja i korzystanie z Lyssti.com są bezpłatne (sekcja 3). 

6.2 Wynagrodzenie za usługi

6.2.2 Usługi oferowane za pośrednictwem Lyssti.com są płatne. Wszystkie ceny i opłaty zawierają obowiązujący podatek VAT. 

6.2.3 Płatność za usługi za pośrednictwem Lyssti.com odbywa się wyłącznie za pomocą tak zwanych "kredytów", które są ładowane na odpowiednie konto użytkownika jako kredyty online. 

6.2.4 Konto użytkownika jest obciążane, gdy wiadomość na czacie jest wysyłana do AI Advisor. Za każdą wiadomość na czacie wysłaną do AI Advisor konto użytkownika zostanie obciążone 5 "kredytami" w tym samym czasie.

 1. Prawa i obowiązki użytkowników

7.1 Użytkownicy mogą dostarczać własne treści za pośrednictwem funkcji czatu Lyssti.com. Użytkownicy muszą upewnić się, że treści te nie naruszają obowiązującego prawa ani nie naruszają praw osób trzecich. 

7.2 Podczas korzystania z Lyssti.com i usług, użytkownikom zabrania się w szczególności 

 1. a) udostępniania obraźliwych lub zniesławiających treści, niezależnie od tego, czy odnoszą się one do treści innych użytkowników, innych osób lub firm. Obejmuje to również treści, które mogą być postrzegane jako nękanie przez osoby, których dotyczą, takie jak obsceniczne lub zorientowane seksualnie komunikaty itp;

 2. b) udostępniania, reklamowania lub oferowania treści pornograficznych lub treści naruszających przepisy dotyczące ochrony młodzieży;

 3. c) angażowania się w agresywną reklamę skierowaną do klientów, taką jak łańcuszek, kula śnieżna lub podobne systemy;

 4. d) udostępniać treści, które angażują się lub promują działania antykonkurencyjne;

 5. e) udostępniać treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe lub użytkowe. To samo dotyczy reklamowania lub sprzedaży prawnie chronionych towarów lub usług.

 6. Prawa operatora; usuwanie kont; usuwanie nieodpowiednich ocen; 


8. zaprzestanie działalności Lyssti.com

8.1 Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania kont Lyssti.com, jeśli dowie się, że użytkownicy udostępniają na koncie treści, które naruszają obowiązujące prawo lub naruszają prawa osób trzecich. 

8.2 To samo dotyczy naruszeń niniejszych warunków użytkowania.

8.3 W zależności od wagi danego wykroczenia, usunięcie następuje (co do zasady) po uprzedniej konsultacji z użytkownikiem lub (w poważnych przypadkach) bez uprzedniej konsultacji z użytkownikiem i powiadomienia użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy prezentowane treści zostaną uznane za nieodpowiednie. Dotyczy to między innymi treści, które naruszają zasady ochrony nieletnich lub zawierają lub odnoszą się do treści prawicowo-ekstremistycznych, pornograficznych lub gloryfikujących przemoc. Użytkownicy mogą również zostać pozbawieni dostępu do Lyssti.com w przyszłości. Pozostaje to w gestii operatora. 

8.4 Treść i projekt techniczny, w szczególności forma i treść Lyssti.com, zależą wyłącznie od operatora. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania, ograniczenia, rozszerzenia, uzupełnienia lub ulepszenia oferowanych usług w dowolnym momencie. W przypadku zaprzestania działalności Lyssti.com, saldo kredytów online na koncie użytkownika zostanie zwrócone danemu użytkownikowi. Użytkownik musi poinformować operatora, na które konto bankowe ma zostać dokonana spłata.

 1. Termin i anulowanie

9.1 Umowa licencyjna jest zawierana na czas nieokreślony i rozpoczyna się wraz z przyjęciem użytkownika do Lyssti.com (sekcja 3). 

9.2 Użytkownicy mają prawo do usunięcia swojego konta w dowolnym momencie bez podania przyczyny, a tym samym do rozwiązania umowy z użytkownikiem. W tym celu należy dokonać niezbędnych ustawień na koncie. Użytkownicy mogą kliknąć przycisk "Usuń swoje konto" na podstronie "Moje konto". Użytkownik musi ponownie potwierdzić w wyskakującym okienku, że konto ma zostać ostatecznie usunięte. Jeśli w momencie usunięcia konta na koncie użytkownika nadal znajdują się środki online, zostaną one zwrócone użytkownikowi. Użytkownik musi poinformować Operatora, na które konto bankowe należy dokonać zwrotu.

9.3 Operator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy użytkowania, w tym konta, w formie tekstowej (e-mail) bez podania przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa (2) tygodnie. Wszelkie salda kredytów online posiadane przez użytkowników do końca okresu anulowania zostaną zwrócone. 

9.4 Operator ma prawo wypowiedzieć umowę licencyjną z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważnym powodem dla operatora jest w szczególności 

W przypadku nadzwyczajnego anulowania, wszelkie istniejące saldo kredytu online użytkownika zasadniczo nie zostanie wypłacone. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy operator zaprzestanie działalności Lyssti.com. W takim przypadku wszelkie pozostałe środki online zostaną zwrócone użytkownikowi. 

9.5 Należy zauważyć, że po usunięciu konta wszystkie treści i dane zamieszczone przez Operatora zostaną usunięte lub mogą zostać usunięte, a Użytkownik nie będzie już miał dostępu do treści już zakupionych. 

 1. Odpowiedzialność

10.1 Operator ponosi odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące niedbalstwo bez ograniczeń, ale za lekkie niedbalstwo tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy polega i może polegać. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia takiego istotnego zobowiązania umownego jest ograniczona do szkód typowych dla umowy, których wystąpienia Betreiberin musiał oczekiwać w momencie zawarcia umowy ze względu na okoliczności znane w tym czasie. W przeciwnym razie odpowiedzialność jest wyłączona. 

10.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za usterki w sieci rurociągów, za które nie jest odpowiedzialny.

10.3 Operator ponosi odpowiedzialność za utratę danych zgodnie z powyższymi punktami tylko wtedy, gdy takiej utraty nie można było uniknąć dzięki odpowiednim środkom tworzenia kopii zapasowych danych ze strony Użytkownika. 

10.4 W zakresie, w jakim Lyssti.com zapewnia dostęp do innych stron internetowych za pośrednictwem linków, operator nie ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich w nich zawarte. Operator nie przyjmuje treści stron trzecich jako własnych. Odpowiedzialność za treści osób trzecich jest wykluczona. Jeśli operator dowie się o nielegalnych treściach na zewnętrznych stronach internetowych, natychmiast usunie link do nich.

10.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną poprawność ofert oraz innych treści i danych osób trzecich ani za brak wirusów w plikach zamieszczanych na Lyssti.com przez użytkowników lub innych użytkowników bądź zewnętrznych partnerów serwisowych rozpoznawalnych dla użytkowników. Odnosi się to do możliwości wszczęcia procedury powiadamiania i usuwania.

10.5 Odpowiedzialność nie obejmuje utrudnień w umownym korzystaniu z usług świadczonych przez operatora na Lyssti.com spowodowanych niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem przez użytkowników.

10.6 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stosuje się również odpowiednio do zastępców Operatora.

10.7 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia nie mają zastosowania do jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Operatora wynikających z odpowiedzialności za produkt. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkowników, które można przypisać nam.

10.8 Użytkownicy zwolnią Operatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich wszelkiego rodzaju wynikających z naruszenia przez Użytkowników niniejszych Warunków korzystania, w szczególności punktu 7. 

 1. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

Operator jest właścicielem wszystkich praw własności, praw własności przemysłowej i praw autorskich odnoszących się do jego własnych wpisów i innych treści. Przyznanie praw nie jest związane z autoryzacją użytkowników.

Prawo własności, prawa majątkowe i prawa autorskie do treści zamieszczanych przez użytkowników na Lyssti.com pozostają własnością użytkowników zamieszczających te treści. Operator otrzymuje proste prawo do publicznego udostępniania ich innym użytkownikom i stronom trzecim.

 1. Skargi

Użytkownicy mogą kierować skargi na operatora na adres: [email protected]

 1. Ochrona danych

Operator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w polityce prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

14.1 Umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa i zastosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności kraju, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu jako konsument, pozostają nienaruszone.

14.2 Językiem umowy jest język niemiecki. Nawet w przypadku tłumaczenia umowy, tylko niemiecka wersja umowy będzie prawnie wiążąca. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o przetłumaczeniu oryginalnej niemieckiej wersji umowy. W zakresie, w jakim Operator zapewnia Użytkownikom tłumaczenie, odbywa się to bez zobowiązań prawnych i z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji ze strony Operatora oraz z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności umownej i pozaumownej ze strony Operatora. Wyjątek stanowią przypadki umyślne.

14.3 Operator zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, 

jeśli zmiana jest korzystna tylko dla użytkowników 

14.4 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), z której konsumenci mogą korzystać w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych online ze spółką z siedzibą w UE. Można ją znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

14.5 Zawiadomienie zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG): Operator nie będzie uczestniczył w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją rozjemczą w rozumieniu niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) i nie jest do tego zobowiązany.

14.6 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.